เรื่องอัพเดท

ค่านิยมแบรนด์โอชา

  • สร้างความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและคุณภาพ สินค้าในเครือต้องมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เกิดความพึงพอใจสูงสุด ในความสะดวก ความอร่อย และความรวดเร็ว ในยุคปัจจุบัน
  • สร้างความชำนาญ ทักษะ เกิดความรอบรู้ และทันสมัย ของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
  • สร้างความจริงใจและใส่ใจต่อผู้บริโภคและคู่ค้า ตอกย้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อการดำเนินธุริจแบบยั่งยืน
  • สร้างความซื่อสัตย์  หากมีย่อมสะท้อนเรื่องการผลิตโปรดักส์ที่โปร่งใสแก่ผู้บริโภค คู่ค้านับเป็นจริยธรรมของบริษัทฯ ที่ดี
  • สร้างความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • สร้างความน่าเชื่อถือ อ่อนน้อมถ่อมตน  สร้างสรรค์ในเรื่องคุณภาพสินค้าและการมีสัจจะต่อการดำเนินธุรกิจ กับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง
  • สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ กลุ่มธุรกิจอาหารต้องคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ  นำนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มมูลค่าและเกิดคุณค่าให้กับสินค้าในเครือบริษัทฯ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*